Onderwerpen

De Wijkraad Hatertse Hei houdt zich bezig met deze onderwerpen.

Onderhoud en beheer (grijs, groen)

De toestand van de wegen, de trottoirs, de fietspaden, straatmeubilair enz. (het ‘grijs’) en de toestand van bomen, grasvelden en openbaar groen (het ‘groen’) houdt alle wijkbewoners met regelmaat bezig. De wijkraad houdt zich bezig met het functioneren van de gemeente, die ook verantwoordelijk is voor tussentijds en planmatig onderhoud. De wijkraad helpt de gemeente ook bij het opstellen van zogeheten wijkbeheerplannen.
Mocht U knelpunten signaleren dan kunt u contact opnemen met de bel-en herstellijn van de gemeente Nijmegen (tel: 14 024)

Bekijk hier de Voortgangsbrief Hatertse Hei 2016-2017, met daarin een overzicht wat er gebeurd is in 2016 en wat er verwacht wordt in 2017.

St. Jacobslaan

In de afgelopen jaren heeft de Wijkraad Hatertse Hei aandacht gevraagd bij het College B&W voor de slechte staat van de St. Jacobslaan. Na inspraak en overleg met de bewoners is in 2013 in fases begonnen met de werkzaamheden. In 2016 is ook de derde fase afgerond. De Wijkraad nam zitting in de klankbordgroep St. Jacobslaan.

Leefbaarheid en veiligheid

De Wijkraad houdt contact met de wijkagent en de gemeente Nijmegen om een vinger aan de pols te houden. Burgemeester en wethouders komen eenmaal per vier jaar in de wijk op visite, het thema leefbaarheid staat dan vaak centraal. De wijkmanager van de gemeente Nijmegen is het hele jaar door het aanspreekpunt voor veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Er zijn weinig grote problemen en de Hatertse Hei is een relatief rustige wijk met weinig overlast en criminaliteit. De politie heeft wel een groei van het aantal woninginbraken geconstateerd, in september 2012 werd begonnen met meer voorlichting over preventie.

De wijkraad heeft daarnaast ook gepleit voor het aanbrengen van betere verlichting. Bij de huidige renovaties van de riolering in de zijstraten is hiermee in 2015 begonnen.

Jongerencentrum De Mix

In een prettige woonwijk horen ook prettige wijkvoorzieningen thuis. Hatertse Hei heeft weinig van deze openbare voorzieningen. Jongerencentrum De Mix is een van de laatste wijkvoorzieningen. De gemeente Nijmegen moet echter bezuinigen op dergelijke wijkvoorzieningen, en heeft besloten in De Mix een experiment met zelfbeheer te starten. Daarmee wordt het ook mogelijk voor jongere en oudere wijkbewoners om op eigen gelegenheid activiteiten te gaan organiseren in De Mix. De Wijkraad volgt dit experiment op de voet en hoopt dat De Mix behouden zal blijven.

Onderlinge binding

In de wijk Hatertse Hei zijn relatief weinig openbare voorzieningen, zoals clubgebouwen en winkelconcentraties, waar wijkbewoners elkaar met regelmaat zullen ontmoeten. In deze wijk wonen relatief veel eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. De behoefte om elkaar wat vaker te ontmoeten is er, maar de gelegenheid vinden is moeilijk.

Waar mogelijk stimuleert de Wijkraad Hatertse Hei de binding tussen wijkbewoners. Voorbeelden hiervan zijn de Moestuin aan de Krekelstraat, De buurthuiskamer in de Mix (Buurthuiskamer De Mix krijgt vorm) en het initiatief Groen verbindt.

 

Comments are closed.